• EN
  • Mój koszyk (0)

    Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka

    Ilość
    Razem

Zwrot i wymiana

Formularz zwrotu i wymiany do pobrania 

Formularz reklamacyjny do pobrania

Pobierz i wypełnij formularz a następnie załącz go do zwracanej paczki.
Podstawą do dokonania zwrotu produktu lub reklamacji jest przekazanie nam dokumentu potwierdzającego zakup tj. paragonu fiskalnego.


§6 REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi
p r z e p i s a m i p r a w a , w s z c z e g ó l n o ś c i w K o d e k s i e C y w i l n y m .
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe
informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień
Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: online@303avenue.pl lub też pisemnie na adres:
303 AVENUE Sp. z o.o. ul. Mokotowska 40/3 , 00-543 Warszawa. 
4.Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)
żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji
przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie
wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w
powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do
wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie
Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie
Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: 303 AVENUE Sp. z o.o. ul. Mokotowska 40/3 , 00-543
Warszawa. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego
zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie
utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
P r o d u k t u S p r z e d awc y w mi e j s c u , w k t ó r ym P r o d u k t s i ę z n a j d u j e .
7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w §6 pkt.6 Regulaminu nie ma wpływu na
bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w §6
pkt.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu
wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny
od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

§7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego
konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,
do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://
www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
I. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji
Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w
sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
II. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.
2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad
i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
III. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy
ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów
Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem
infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod
adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w §8 pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać
złożone na przykład: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@303avenue.pl
lub też pisemnie na adres: 303 AVENUE Sp. z o.o. ul. Mokotowska 40/3 , 00-543 Warszawa
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2
do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie
Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana”.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
I. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany
do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w
posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego
Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów
przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
II. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,
zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem
lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 303 AVENUE Sp. zo.o.
ul. Mokotowska 40/3 , 00-543 Warszawa
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
I funkcjonowania Produktu.
8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany
jest ponieść konsument:
I. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
II. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
III. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie
konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument,
który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w
umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:
I. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której
cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są
Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,
których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie
może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby
Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie
dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w
drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do
celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

1.Niezależnie od postanowień paragrafu. 6, 7, 9 i 10 Regulaminu Klient ma możliwość
wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni, od
dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane
na przykład na adres: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@303avenue.pl
lub też pisemnie na adres: 303 AVENUE Sp. z o.o. ul. Mokotowska 40/3 , 00-543 Warszawa
2.Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta pod
warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy
Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie
obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym
trybie powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: 303 AVENUE
Sp. z o.o. ul. Mokotowska 40/3 , 00-543 Warszawa
3.Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt wysłania
nowego Produktu do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić
Produkt niezwłocznie, nie później niż terminie czternastu dni od dnia otrzymania
wymienianego Produktu przez Sprzedawcę.