PL
PLN

Regulamin

Sklep Internetowy www.303avenue.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec
się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej
korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a
w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia
niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw
konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a
wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku
ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami,
pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.303avenue.pl prowadzony
jest 303 AVENUE Sp. zo.o. wpisaną do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania
działalności: ul. Mokotowska 40/3, 00-543 Warszawa ; adres do doręczeń: 303 AVENUE Sp. z o.o.
ul. Mokotowska 40/3 , 00-543 Warszawa , NIP 7010641916,
REGON 366082974, adres poczty elektronicznej: kontakt@303avenue.pl
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców
korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem par. 10 Regulaminu, który skierowany
jest wyłącznie do przedsiębiorców).
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień
niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w
zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach
Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane
osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich
aktualizacji i poprawiania.
4. SŁOWNICZEK:
DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym
umożliwiający utworzenie Konta.
FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez
dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy
Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w
wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna
posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3)
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr
16, poz. 93 ze zm.).
KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem
podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w
którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez
niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem
internetowym: www.303avenue.pl
SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA- 303 AVENUE Sp. z o.o. wpisaną 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca
wykonywania działalności: ul. Mokotowska 40/3 , 00-543 Warszawa ; adres do doręczeń:
Marzenna Niemoczyńska 303 AVENUE Sp. z o.o. ul. Mokotowska 40/3, 00-543 Warszawa,
NIP 7010641916, REGON 366082974, adres poczty elektronicznej: kontakt@303avenue.pl
UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba
fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo
(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o
prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§2 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz
Zamówienia.
2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kroków przez
Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj” . W
Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres
poczty elektronicznej oraz hasło. Utworzenie Konta możliwe jest także podczas składania
Zamówienia – w tym wypadku Konto zostaje utworzone wraz ze złożeniem Zamówienia.
3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta
(rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@303avenue.pl lub też pisemnie na
adres: 303 AVENUE Sp. z o.o. ul. Mokotowska 40/3 , 00-543 Warszawa
4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z
momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w
Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie
dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na
stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź
zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych
danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami
dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest
podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa
firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty
elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży:
Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W
wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy
oraz numeru NIP.
5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma
charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego
pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego
pośrednictwem przez Usługobiorcę.
6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z
dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa:
Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera
w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i
wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w
przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
7. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw
autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca
zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę
obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz
pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem
procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca
może składać na przykład: pisemnie na adres: 303 AVENUE Sp.z o.o.
ul. Mokotowska 40/3 , 00-543 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres: online@303avenue.pl
9. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia
nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego
reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi
podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność
reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie
później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§3.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie
Internetowym zgodnie z par. 2 pkt. 2 Regulaminu.
2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych
polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego
przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport,
dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości
tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu
Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez
Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza
Zamówień :
I. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim
złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z par. 2 pkt. 1
Regulaminu.
II. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
Sprzedawcą.
III. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie
Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której
mowa w par. 3. pkt. II Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo
utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego
Sprzedawcy.

§4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
I. PŁatność przelewem tradycyjnym na konto wskazane przez sklep internetowy.
Alior Bank, numer konta: 41 2490 0005 0000 4600 9115 9221
II. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu
www.payu.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie
Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności” oraz na stronie
internetowej https://www.payu.pl
III. Oraz za pośrednictwem serwisu PayPal
IV. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą
przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu
transferuj.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182,
krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego,
wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN,
w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
2. Termin płatności:
I. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych
albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w
terminie 2 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

* Dane dotyczące transakcji takie jak typ karty kredytowej, jej numer, data ważności,
numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie karty kredytowej)
są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej za pośrednictwem połączenia SSL.

§5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Dostawa i płatności”
oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli
związania się Umową Sprzedaży.
2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
Przesyłka kurierska.
3. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2-7 dni Roboczych na terenie Polski do 14
dni roboczych Europy i do 21 Dni Roboczych poza Europę, chyba że w opisie danego
Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano krótszy termin. W przypadku
Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin,
który jednak nie może przekroczyć wskazanych terminów. Początek biegu terminu dostawy
Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
I. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta
rozliczeniowego Sprzedawcy.
4.Koszty wysyłki towaru :
I. Na terenie Polski 12 zl (za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL) ;
II.Inne kraje 20 euro (za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS)
5. Sposoby płatności :
I. Na terenie Polski : (1) paypal;; (2) przy użyciu karty debetowej/kredytowej
– PayU; (3) szybkie płatności - PayU
II. Inne kraje : 1) paypal;; (2) przy użyciu karty debetowej/kredytowej – PayU; (3) szybkie płatności - PayU

§6 REKLAMACJA PRODUKTU

Podstawą do dokonania zwrotu produktu lub reklamacji jest przekazanie nam dokumentu potwierdzającego zakup tj. paragonu fiskalnego lub faktury.


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany
Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi
p r z e p i s a m i p r a w a , w s z c z e g ó l n o ś c i w K o d e k s i e C y w i l n y m .
2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe
informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień
Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacja towaru”.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: online@303avenue.pl lub też pisemnie na adres:
303 AVENUE Sp. z o.o. ul. Mokotowska 40/3, 00-543 Warszawa.
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności
dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2)
żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub
oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych
kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji
przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie
wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie
14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w
powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do
wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie
Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie
Produktu na koszt Sprzedawcy na adres: 303 AVENUE Sp. z o.o. ul. Mokotowska 40/3,
00-543 Warszawa. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego
zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie
utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu,
P r o d u k t u S p r z e d awc y w mi e j s c u , w k t ó r ym P r o d u k t s i ę z n a j d u j e .
7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w §6 pkt.6 Regulaminu nie ma wpływu na
bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w §6
pkt.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu
wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny
od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

§7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów
za pośrednictwem naszej strony www.303avenue.pl , zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r.
w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz
zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE
(rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich)-
Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/“ lub w drodze mediacji
(szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2.Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne,
szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami
dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub
umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej
a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.

3.Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny -
obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
Sprzedający wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

§8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych
odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów
określonych w §8 pkt. 8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać
złożone na przykład: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@303avenue.pl
lub też pisemnie na adres: 303 AVENUE Sp. z o.o. ul. Białostocka 37, 07-200 Wyszków. 
2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2
do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie
Sklepu Internetowego w zakładce „Zwroty i wymiana”.
Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
I. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany
do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w
posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są
dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego
Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów
przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
II. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za
niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy,
zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy
Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta
sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie
Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie
zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem
lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania,
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych
od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego
upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: 303 AVENUE Sp. z o.o. ul. Białostocka 37,
07-200 Wyszków.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
I funkcjonowania Produktu.
8.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany
jest ponieść konsument:
I. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły
sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do
zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
II. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
III. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie
konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument,
który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek
zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w
umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą
obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do umów:
I. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której
cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie
sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
(3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest
Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie
można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są
Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie
połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe,
których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie
może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby
Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli
Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub
dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania
dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym
opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie
dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w
drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do
celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z
wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w
umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za
wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§9. PRAWO WYMIANY PRODUKTU

1.Niezależnie od postanowień paragrafu. 6, 7, 9 i 10 Regulaminu Klient ma możliwość
wymiany Produktu na inny Produkt dostępny w Sklepie Internetowym w terminie 14 dni, od
dnia otrzymania przez Klienta Produktu, bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane
na przykład na adres: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: online@303avenue.pl
lub też pisemnie na adres: 303 AVENUE Sp. z o.o. ul. Mokotowska
40/3 , 00-543 Warszawa.
2.Wymiana może zostać dokonana na inny Produkt o cechach określonych przez Klienta pod
warunkiem jego dostępności w Sklepie Internetowym. W wypadku różnicy w cenie pomiędzy
Produktem wymienianym, a tym na który ma nastąpić wymiana, odpowiednio Klient będzie
obowiązany do dopłaty różnicy albo Sprzedawca do jej zwrotu. Produkt wymieniany w tym
trybie powinien być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu. Klient proszony jest o odesłanie Produktu na adres: 303 AVENUE Sp. z o.o. 
ul. Białostocka 37, 07-200 Wyszków.
3.Koszt odesłania wymienianego Produktu do Sprzedawcy ponosi Klient. Koszt wysłania
nowego Produktu do Klienta ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zobowiązuje się wymienić
Produkt niezwłocznie, nie później niż terminie czternastu dni od dnia otrzymania
wymienianego Produktu przez Sprzedawcę.

§10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie
Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem
niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i
nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do
Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć
dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo
części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia
Umowy sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie
będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi
odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do
przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący
konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może
wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i
bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
7.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą
niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Sprzedawcy/Usługodawcy.
8. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie regulaminu lub
umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez mediację lub Sąd Arbitrażowy  
przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie lub Sąd Powszechny właściwy dla siedziby spółki 303 Avenue

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest : 303 AVENUE Sp. z o.o 
ul. Mokotowska 40/3 , 00-543 Warszawa ; adres do doręczeń: ul. Mokotowska
40/3 , 00-543 Warszawa, NIP 7010641916, REGON 366082974, adres poczty
elektronicznej: kontakt@303avenue.pl
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający
dostęp do nich osób trzecich.
3. Dane osobowe są przetwarzane w 303avenue.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 16-22 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celach związanych z prowadzeniem działalności
handlowo-usługowej.
4. Zakładając konto użytkownika lub składając zamówienie jednorazowe Kupujący wyraża
zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie dla
celów realizacji umowy sprzedaży Produktów. Podanie danych osobowych przez Kupującego
jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie
zamówienia.
5. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku niezapłacenia
należności na rzecz 303 Avenue, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie
związane z dochodzeniem należności.
6. W przypadku wyrażenia przez Kupującego dodatkowej zgody, jego dane osobowe będą
przetwarzane przez 303avenue.pl w celu informowania o nowych towarach, promocjach i
usługach.
7. Kupujący mają w każdej chwili prawo wglądu do swoich danych osobowych,
poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
I. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
II. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze
ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże
Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1]
Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie
wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W
wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych
opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo
odstąpienia od umowy.
III. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym
charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden
sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed
dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą
miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub
wykonane Umowy Sprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204
ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi
konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r.
(Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr
141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami
będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.


1